Terms and Conditions

(Only available in Dutch language. Please contact us for more information.)

 1. DEFINITIES

1.1 “Algemene Voorwaarden”: onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

1.2 “Connect365”: Connect365, gevestigd in Tienen, met ondernemingsnummer BE 0473 145 313, levert diensten of producten met betrekking tot Office 365 en Microsoft 365. Contact opnemen met Connect365 kan telefonisch +32 478 569 190 of per e-mail info@connect365.be.

1.3 “Website”: www.connect365.be

1.4 “Koper” of “Klant”: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die één of meerdere diensten of producten aankoopt via de Website, hiervoor een bestelling plaatst of een offerte aanvraagt.

1.5 “Consument”: elke Koper die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden één of meerdere diensten of producten aankoopt via de Website, hiervoor een bestelling plaatst of een offerte aanvraagt.

1.6 “Diensten”: Connect365 levert diensten in de vorm van workshops, cursussen, opleidingen, sessies, events… en adviesverlening (consultancy). De uitvoering van deze diensten kan op verschillende plaatsen zijn. Bepaalde diensten worden in sessievorm aangeboden gericht op een publiek. In dit geval kan het aantal beschikbare plaatsen beperkt zijn.

1.7 “Producten: In uitzonderlijke situaties kan het zijn dat Connect365 fysieke producten, goederen of licenties levert aan een Klant.

 1. PRIJS EN KOSTEN

2.1 Alle prijzen worden in Euro uitgedrukt en zijn exclusief BTW. (Tenzij expliciet anders vermeld.)

2.2 Eventuele invoer-/uitvoerrechten en reservatie- en/of administratiekost zijn inbegrepen. Voor producten zijn prijzen exclusief eventuele leverings- of verzendingskosten. Voor diensten kunnen eventueel reis- of verplaatsingskosten extra aangerekend worden.

2.3 De opgegeven prijs heeft enkel betrekking op de diensten/producten zoals zij woordelijk omschreven zijn. Materiaal, accessoires, toebehoren die niet vermeld zijn bij de informatie over een bepaalde dienst/product zijn niet inbegrepen. Eventuele bijhorend beeldmateriaal is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten, die niet inbegrepen zijn in de opgegeven prijs.

2.4 Connect365 behoudt zich het recht voor de prijzen vermeld op de Website (of elders) op elk moment te wijzigen. Niettemin worden de diensten/producten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling werd aanvaard. Kennelijke fouten, manipulaties of vergissingen (zoals evidente onjuistheden) kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Connect365 worden rechtgezet.

 1. AANBOD, BESTELLING of OVEREENKOMST – ONLINE AANKOOP

3.1 Elk aanbod op de Website, in catalogi, nieuwsbrieven, folders en andere publicitaire aankondigingen is slechts informatief. COnnect365 mag deze aanbiedingen op elk ogenblik aanpassen of intrekken, zonder voorafgaandelijke verwittiging. Aanbiedingen zijn in elk geval slechts geldig zolang de voorraad strekt en/of plaatsen beschikbaar zijn. Kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten in het aanbod binden Connect365 niet. Ondanks het feit dat alle aankondigingen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Connect365 is slechts gehouden tot een middelenverbintenis en is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten.

3.2 Offertes van Connect365 zijn geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot aankoop of het plaatsen van een bestelling door de Koper, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.  Een offerte is slechts geldig voor de specifieke opdracht waarop ze betrekking heeft en geldt dus niet automatisch voor volgende gelijkaardige opdrachten.

3.3 De overeenkomst/bestelling tussen Connect365 en de Koper komt slechts tot stand nadat:

 1. de Koper een bestelling heeft geplaatst voor aankopen via de Website of zich heeft ingeschreven via de Website voor een dienst. Hiermee verklaart de Koper zich akkoord met deze algemene voorwaarden.
 2. Vervolgens dient de Koper tevens de betaling uitgevoerd te hebben.
 3. De bestelling is pas definitief na ontvangst van de betaling. Connect365 zal de vraag tot aankoop/inschrijving alsook de ontvangen betaling bevestigen via e-mail.

Connect365 behoudt zich steeds het recht voor om – zonder opgave van redenen – bestellingen te weigeren.

3.4 Annulering van een bestelling is mogelijk en kosteloos, indien:

 • Voor diensten:
  • Een annulering door de Koper is enkel mogelijk tot 21 dagen vóór de start van de uitvoering van de dienst.
  • Annulering door Connect365:
   • Aanbiedingen op de Website kunnen aangeven dat een dienst enkel doorgaat bij een minimaal aantal inschrijvingen/bestellingen. Indien onvoldoende inschrijvingen/bestellingen voorhanden zijn, kan Connect365 éénzijdig de bestelling annuleren, op elk moment.
   • Indien een dienst niet kan uitgevoerd worden omwille van overmacht, niet beschikbaarheid zijn van de uitvoerder of ziekte.

In dit geval zal Connect365 het betaalde bedrag terugstorten aan de Koper. Connect365 zal de Koper verwittigen via de kanalen beschikbaar gesteld door de Koper. Cinnect365 vraagt de Koper minimaal zijn email en telefoon kenbaar te maken.

 • Voor producten: Indien Connect365 in uitzonderlijke gevallen producten (goederen of licenties) levert, kan een bestelling door de Koper enkel geannuleerd worden binnen een periode van 28 dagen te starten op de dag van de bestelling én indien de levering voorzien is na afloop van deze 28 dagen. Voor leveringen binnen de 28 dagen na bestelling is geen annulering mogelijk.

Indien de Koper een bestelling wil annuleren, dient hij onmiddellijk contact op te nemen met Connect365: per e-mail: info@connect365.be of aangetekend schrijven.

 1. PERSOONSGEGEVENS EN BEELDMATERIAAL

4.1 De Koper geeft aan Connect365 de toelating om de door de Koper verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door Connect365  aangeboden diensten/producten. De Koper geeft Connect365 de toestemming deze gegevens aan derden over te maken voor de afhandeling van de bestelling, producten en diensten.

4.2 De Koper kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de Koper geen commerciële informatie van Connect365 meer wenst te ontvangen, dient de Koper Connect365 hiervan op de hoogte te brengen per email.

4.3 De Koper geeft aan Connect365 de toelating om beeldmateriaal van de bij de Klant geleverde diensten/producten te gebruiken voor: algemene informatie, publicitaire doeleinden, publicatie op de Website, publicatie in folder(s), etc (louter exemplaire opsomming). Dit is inclusief beeldmateriaal gemaakt tijdens sessies, workshops, cursussen, events…

 1. FACTURATIE EN BETALING

5.1  Zoals hoger vermeld is een overeenkomst of bestelling slechts tot stand gekomen als de betaling door de Koper is uitgevoerd. Dit betekent dat in alle gevallen betalingen ontvangen zijn door Connect365 vóór de aanvang van de te leveren diensten of het verzenden van producten.

De Koper heeft, bij het plaatsen van de bestelling, volgende betalingsmogelijkheden: Vooruitbetaling per overschrijving.

5.2 De Koper kan bij bestelling aangeven een factuur te wensen. Connect365 zal een factuur bezorgen na voltooiing van de diensten en/of levering producten.

5.3 Klachten omtrent facturen moeten, op straffe van onontvankelijkheid, binnen een termijn van 8 werkdagen na factuurdatum aan Connect365 worden gemeld. Deze klachten ontslaan de Koper niet van zijn betalingsverplichting.

5.4 Ingeval van niet-betaling, of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen:

 • geldt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een jaarlijkse rentevoet van 10 %, die jaarlijks wordt gekapitaliseerd;
 • is de Koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van vijfentwintig euro (€ 25,00) per factuur;
 • is de Klant/Koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gehouden tot alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten;
 • heeft Connect365 het recht de geleverde producten terug te vorderen van de Klant/Koper, de (verdere) uitvoering van de desbetreffende en/of één of meerdere andere overeenkomsten met/bestellingen van de Koper te schorsen en/of te ontbinden, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is.

5.5 Het indienen van een klacht ontheft de Koper niet van zijn betalingsverplichting.

 1. TOEPASBAARHEID

6.1 Door het gebruik van de Website, het plaatsen van een bestelling en/of het sluiten van enige overeenkomst verklaart de Koper kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en alle andere rechten en verplichtingen zoals deze vermeld staan op de Website of de Offerte. De Koper is in deze gevallen dan ook gebonden door deze Algemene Voorwaarden en voormelde rechten en verplichtingen.

6.2 Deze Algemene Voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die op dwingende wijze aan de Koper worden verleend krachtens de toepasselijke Belgische wetgeving m.b.t. consumentenbescherming.

6.3 De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of een deel van een bepaling doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen en/of de rest van de bepaling. In geval van nietigheid van één van de bepalingen zullen Connect365 en de Koper, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van deze Algemene Voorwaarden.

6.4 Connect365 heeft steeds het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om deze Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Connect365 is in geen geval aansprakelijk voor: (1) indirecte schade (met inbegrip van, maar zonder beperkt te zijn tot omzetverlies, schade aan derden), (2) gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door de daad van de Koper of van een derde, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door een fout of nalatigheid, (3) schade ten gevolge van de verkeerde of onaangepaste aanwending van de aangekochte diensten/producten, noch voor een onbedoelde en/of ongewenste wisselwerking ten gevolge van een gelijktijdig gebruik van dienst/product met andere diensten/producten, (4) schade ten gevolge van het niet- naleven door de Koper, diens personeelsleden of medewerkers en/of de eindgebruiker van wettelijke en/of andere verplichtingen. (5) schade ten gevolge van acties uitgevoerd door derden en/of partners waarmee Connect365 samenwerkt. Specifiek voor diensten, Connect365 kan, behalve in gevallen van burgerlijke aansprakelijkheid, niet verantwoordelijk zijn voor schade (zowel materiaal als lichamelijk), veroorzaakt vóór, tijdens of na lessen, sessies, workshops…

7.2 In geen geval kan de aansprakelijkheid of de schadevergoeding, die de Koper zou eisen, hoger zijn dan het bedrag van de betrokken bestelling.

 1. OVERMACHT

Connect365 is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht. In deze omstandigheid kan Connect365 tevens éénzijdig bestellingen/overeenkomsten opschorten of ontbinden.

 1. OPSCHORTING EN ONTBINDING

9.1 In geval van enige verandering in de toestand van de Koper, zoals overlijden, omzetting, fusie, overname, overdracht, vereffening, staking van betaling, collectief of minnelijk akkoord, stopzetting van activiteit, beslag of enige andere omstandigheid die het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Koper kunnen schaden, houdt Connect365 zich het recht voor om wegens dat loutere feit bestellingen en/of overeenkomsten te ontbinden.

9.2 Indien de overeenkomst tussen Connect365 en de Koper wordt beëindigd of ontbonden, verliest de Koper het recht om van Connect365 te vergen dat zij haar verplichtingen naleeft m.b.t. de beëindigde overeenkomst en/of schadevergoedingen te eisen in welke vorm dan ook.

 1. INTELLECTUELE EIGENDOM

Connect365 blijft de exclusieve titularis van alle intellectuele eigendomsrechten die zij bezit op haar geleverde diensten/producten. Koper verklaart zicht akkoord de verkregen intellectuele eigendommen, waaronder bv. alle uitgaves en presentaties in het kader van de geleverde diensten, enkel voor persoonlijk gebruik te nutigen en niet door te geven aan derden of commercieel te gebruiken.

 1. GESCHILLEN

Op overeenkomsten tussen Connect365 en de Koper is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Enkel rechtbanken van Leuven zijn bevoegd.